swiadectwa-energetyczne-online.pl

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

§1. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa warunki umów w zakresie dostarczania produktów i usług cyfrowych, w szczególności prawa i obowiązki stron umowy tj. Sprzedawcy i Klienta.

§2. Definicje

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 1. Sprzedawca – ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE Lucyna Ślusarczyk, NIP: 6771653341, REGON: 351321844, adres do doręczeń: ul. Zygmuntowska 24/24 31-314 Kraków.
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług i funkcjonalności Strony internetowej, a w szczególności dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu na Stronie internetowej w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna dokonująca zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (określonego w CEIDG).
 5. Użytkownik – osoba fizyczna dokonująca zapisu na Newsletter, a tym samym zawierająca ze Sprzedawcą umowę o jego dostarczanie.
 6. Strona internetowa – serwis internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem: https://swiadectwa-energetyczne-online.pl.
 7. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: https://swiadectwa-energetyczne-online.pl.
 8. Produkt cyfrowy – dostępne w asortymencie Sprzedawcy treści cyfrowe wytwarzane i dostarczane Klientowi w postaci cyfrowej, zapisane na niematerialnym nośniku (np. Świadectwo charakterystyki energetycznej w formie pliku pdf wysłany drogą elektroniczną), które stanowią przedmiot Umowy między Klientem a Sprzedawcą.
 9. Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca na przechowywanie i dostęp do danych w postaci cyfrowej lub inne formy interakcji za pomocą danych cyfrowych (np. usługa konta w Sklepie).
 10. Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Konsumenta w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub w celu korzystania z nich.
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty i Usługi do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.
 12. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów i Usług do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności.
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o dostarczenie Produktu cyfrowego.
 14. Operator płatności – System płatności Przelewy24 – PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, numer REGON 30134506.
 15. Umowa – umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (Sklep lub Formularz zapisu na Stronie internetowej), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 16. Regulamin – niniejszy regulamin.

§3. Kontakt ze Sklepem

 1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: kontakt@swiadectwa-energetyczne-online.pl
  2. pisemnie na adres: ul. Zygmuntowska 24/24 31-314 Kraków
  3. a także telefonicznie pod numerem: +48884002890 w godz. 10:00-19:00 w dni robocze.
  4. za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego pod adresem: https://swiadectwa-energetyczne-online.pl/swiadectwo-energetyczne-kontakt/
 2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy prowadzony w ING Bank Śląski S.A. : PL 26 1050 1445 1000 0090 8260 0009

§4. Środowisko cyfrowe Klienta

 1. Do korzystania ze Strony internetowej i Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sprzedawcy oraz składania zamówień i korzystania z Produktów i Usług cyfrowych niezbędne są:

  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet, systemem operacyjnym i przeglądarką internetową, umożliwiające przeglądanie stron internetowych,

  2. przeglądarka plików pdf, word, excel,

  3. aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail).

 2. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić Klientowi bezpieczny dostęp do Strony internetowej i Sklepu oraz korzystanie z Produktów i Usług cyfrowych, a w szczególności środki uniemożliwiające dostęp i modyfikację danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

 3. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 4. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Strony internetowej, w tym Sklepu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na Stronie internetowej.

 5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem używanym przez Klienta.

 

§5. Odpłatne Produkty cyfrowe

 1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu umożliwia, poprzez złożenie zamówienia zgodnie z §6 Regulaminu, zawarcie umowy o dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na materialnym nośniku (Produkty cyfrowe). To oznacza, że treści te są udostępniane jako pliki elektroniczne do odtworzenia lub pobrania, w zależności od wybranego przez Klienta Produktu cyfrowego (np. Dokumentu PDF ze świadectwem charakterystyki energetycznej mieszkania). Szczegółowe opisy, w tym funkcjonalności Produktów cyfrowych zawarte są na Stronie internetowej i w Sklepie.

 2. W przypadku Produktów cyfrowych, do których dostęp jest przyznawany na czas ograniczony, Sprzedawca spełnia świadczenie, zapewniając Klientowi dostęp do treści cyfrowych, przez czas wskazany w opisie Produktu cyfrowego.

§6. Zasady składania Zamówienia

 1. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
 3. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty cyfrowe znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest bez zakładania Konta, przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 4. W celu złożenia Zamówienia bez rejestracji, należy:
  1. wybrać Produkt cyfrowy będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,
  2. przejść do koszyka i kliknąć „Zobacz koszyk”,
  3. po zweryfikowaniu zawartości koszyka kliknąć „Przejdź do płatności”,
  4. wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu cyfrowego,
  5. wpisać nazwę oraz NIP firmy, jeśli faktura ma być wystawiona na firmę,
  6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności, zaakceptować Regulamin, wyrazić zgodę na dostarczenie Produktu cyfrowego w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”,
  7. dokonać płatności w określonym terminie, w wybrany wcześniej sposób.
 5. Płatność on-line dokonywana jest bezpośrednio na stronie Operatora płatności.
 6. Po dokonaniu płatności on-line, Klient zostanie z powrotem przekierowany na Stronę internetową.
 7. Z chwilą potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia za pomocą przycisku „Kupuję i płacę”, między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta Umowa.
 8. Klient otrzyma, na podany w zamówieniu adres e-mail, potwierdzenie zawarcia umowy, formularz dotyczący jego nieruchomości, potwierdzenie otrzymania zgody Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy a także link do treści niniejszego Regulaminu.

§7. Ceny oraz oferowane metody dostawy i płatności

 1. Ceny Produktów cyfrowych są określone w ich opisach dostępnych na Stronie internetowej i w Sklepie.

 2. Wszystkie ceny na Stronie internetowej i Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.

 3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Produkcie cyfrowym w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta zgodnie z procedurą opisaną w §6 Regulaminu.

 4. Cena za Produkt cyfrowy jest całkowitą kwotą do zapłaty przez Klienta a Klient jest informowany o niej na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli przystąpienia do Umowy.

 5. Sprzedawca nie stosuje indywidualnego dostosowania cen na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 6. Dostęp do Produktów i nieodpłatnych Usług cyfrowych jest wysyłany Klientowi na podany w zamówieniu adres emailowy.

 7. Z dostarczeniem Produktu cyfrowego lub nieodpłatnej Usługi cyfrowej nie wiążą się żadne koszty dostawy.

 8. Klient za swoje zamówienie może zapłacić, wybierając jedną z następujących metod płatności:

  1. płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
  2. płatność poprzez bramkę Operatora płatności
 1. Szczegółowe informacje na temat dostępnych metod płatności za Produkty cyfrowe znajdują się w Formularzu zamówienia.

 2. Klient zawierając Umowę ze Sprzedawcą, wyraża zgodę na przesyłanie faktur oraz ich korekt drogą elektroniczną na adres email podany w Formularzu zamówienia lub wiadomości email wysłanej do Sprzedawcy.

§8. Warunki dotyczące wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej

 1. Warunkiem wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej w formie online (bez fizycznej obecności audytora/uprawnionej osoby) jest przedstawienie wymaganej dokumentacji technicznej nieruchomości (rzutu dla mieszkania, rzutu wszystkich kondygnacji wraz z przekrojem przez budynek dla domu).

 2. Świadectwa charakterystyki energetycznej wykonywane są na podstawie dokumentacji technicznej oraz informacji podanych przez klienta w formularzu.

 3. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość dojazdu do klienta (za dodatkową opłatą oraz po uzyskaniu zgody audytora/osoby uprawnionej).

 4. Każde sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej zostanie dodatkowo wysłane do Klienta w formie papierowej oraz umieszczone w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków.

 5. Po wypełnieniu formularza z danymi nieruchomości Klient jest zobowiązany do potwierdzenia zgodności podanych danych ze stanem faktycznym nieruchomości. W przypadku podania przez Klienta nieprawidłowych danych świadectwo charakterystyki energetycznej może zostać wykonane nieprawidłowo.

§9. Termin dostarczenia Produktu cyfrowego

 1. Sprzedawca Produkt cyfrowy dostarcza Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w określonym czasie po zawarciu Umowy oraz wypełnieniu formularza z danymi nieruchomości. W przypadku, gdy Produkt cyfrowy ma być dostarczony w późniejszym terminie, Sprzedawca wyraźnie o tym informuje w opisie Produktu na Stronie internetowej lub w Sklepie.

 2. W przypadku nieprawidłowego lub niepełnego wypełnienia przez Klienta formularza z danymi nieruchomości termin dostarczenia Produktu cyfrowego ulegnie wydłużeniu do momentu uzupełnienia wszystkich koniecznych informacji przez Klienta.

 3. Produkt cyfrowy uważa się za dostarczony w chwili, gdy został udostępniony Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta jako załącznik do wiadomości email, którą Sprzedawca wysyła Klientowi po zawarciu Umowy. Nieodpłatną Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Klient uzyskał do niej dostęp.

§10. Reklamacja
(Odpowiedzialność za niezgodność świadczenia z umową)

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta produkt oraz usługę zgodne z umową (tzw. rękojmia konsumencka).

 2. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta stwierdzi niezgodność z umową, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną niezgodnością (złożenie reklamacji).

 3. Klient składa reklamację w formie pisemnej lub drogą emailową na adres podany w §3 Regulaminu.

 4. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, opis, czego dotyczy reklamacja oraz żądania z nią związane. W przypadku niekompletnych informacji Sprzedawca wezwie Klienta do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.

 5. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni od daty prawidłowo złożonej reklamacji do Sprzedawcy.

 6. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ww. terminie na złożoną prawidłowo reklamację, oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedającego.

 7. W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje wyłączona odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy (na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego).

 

 

§11. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę na odległość, może odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni. W przypadku Produktów cyfrowych i Konsultacji termin jest liczony od dnia zawarcia Umowy.

 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do:

  1. umów o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;
  2. umów o dostarczanie treści cyfrowych (Produkty cyfrowe), za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął spełnianie świadczenia za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał mu potwierdzenie zawarcia umowy oraz potwierdzenie otrzymania zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy na trwałym nośniku;

 

 1. W celu odstąpienia od umowy, która nie obejmuje sytuacji wymienionych w poprzednim punkcie, Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w §3 Regulaminu.

 2. Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać w tym celu z wzoru umieszczonego w załączniku pod niniejszym Regulaminem. Nie jest to jednak obowiązkowe.

 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczenie Produktu cyfrowego lub Usługi cyfrowej Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta są zobowiązani zaprzestać korzystania z Produktu cyfrowego lub Usługi cyfrowej oraz udostępniania ich osobom trzecim.

§12. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów konsumenckich

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. W sytuacji, gdyby podjęte postępowanie mediacyjne nie przyniosło skutku lub strony nie zdecydowały się na nie, a Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z taką umową jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,

  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 4. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 5. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl

§13. Prawa autorskie

 1. Treści cyfrowe dostępne na Stronie internetowej, a w szczególności materiały wchodzące w skład Produktów cyfrowych i Usług cyfrowych, są utworami i są objęte ochroną prawa autorskiego, a prawa te przysługują Sprzedawcy lub osobom z nim współpracującym, a które udzieliły Sprzedawcy odpowiednich licencji.

 2. Klient może korzystać z zakupionych Produktów cyfrowych oraz innych treści dostępnych na Stronie internetowej na zasadzie dozwolonego użytku prywatnego. To oznacza, że Klient oraz użytkownicy Strony internetowej mogą z nich korzystać tylko i wyłącznie na własne potrzeby, w tym także prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem, że nabywca nie jest uprawniony do udostępniania ich osobom trzecim jako własnego produktu lub usługi (odpłatnie lub nieodpłatnie).

 3. Klient zainteresowany szerszym wykorzystaniem ww. treści oraz zakupionych Produktów lub Usług powinien skontaktować się ze Sprzedawcą i podjąć indywidualne negocjacje.

 4. Nieuprawnione rozpowszechnianie ww. treści skutkować może odpowiedzialnością cywilną i karną.

§14. Dane osobowe i pliki Cookies

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://swiadectwa-energetyczne-online.pl/polityka-prywatnosci/.

§15. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany obowiązują z dniem publikacji nowego regulaminu. Zmiany nie dotyczą umów zawartych przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy Prawa konsumenta, Kodeksu cywilnego; Prawa przedsiębiorców; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

 4. Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2023 r.

 

Załącznik: Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy